tính giá trị của biểu thức lớp 4

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức là sự học viên áp dụng nhiều kiến thức và kỹ năng của phép tắc nhân, phân tách, nằm trong, trừ nhằm đo lường độ quý hiếm.

Bài học tập toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức thời điểm hôm nay, Vuihoc.vn sẽ nói lại những kiến thức và kỹ năng lưu ý và những dạng bài xích tập luyện áp dụng nhằm học viên rèn luyện.

Bạn đang xem: tính giá trị của biểu thức lớp 4

1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính độ quý hiếm của biểu thức

1.1. Ví dụ 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính và tính có:

Ví dụ tính độ quý hiếm biểu thức

Thực hiện tại phép tắc tính theo đuổi trật tự kể từ cần qua quýt trái khoáy tao có:

 • 1 nằm trong 7 vì thế 8, ghi chép 8

 • 5 nằm trong 4 vì thế 9, ghi chép 9

 • 9 nằm trong 7 vì thế 16, ghi chép 6 ghi nhớ 1

 • 2 nằm trong 4 vì thế 6 thêm một vì thế 7, ghi chép 7

 • Hạ 17 xuống được 177696

Vậy độ quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Ví dụ 2: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 - 19

Thực hiện tại phép tắc tính theo đuổi quy tắc nhân phân tách trước, nằm trong trừ sau tao có:

15 x 7 + 45 - 19 = 105 + 45 - 19 = 150 - 19 = 131

Vậy độ quý hiếm của biểu thức: 15 x 7 + 45 - 19 = 131

2. Tính độ quý hiếm của biểu thức 

a) Trong một biểu thức, nếu như chỉ mất phép tắc nhân và phép tắc phân tách hoặc phép tắc trừ và phép tắc nằm trong, tao triển khai đo lường kể từ trái khoáy qua quýt cần.

 • Nếu nhập biểu thức, đối với tất cả phép tắc nhân, phép tắc phân tách, phép tắc nằm trong và phép tắc trừ, tao triển khai nhân/ phân tách trước, cộng/ trừ sau.
 • Nếu nhập biểu thức, với lốt ngoặc, tao triển khai phép tắc tính ở nhập ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. 

b) Thực hiện tại biểu thức với phép tắc cộng

 •  Nhóm những số hạng nhập biểu thức tiếp tục mang lại trở nên group với tổng là những số tròn trặn chục/ tròn trặn trăm/ tròn trặn ngàn.
 • Vận dụng đặc điểm phối kết hợp của phép tắc cộng: Khi thay đổi điểm những số hạng nhập một tổng thì tổng không bao giờ thay đổi.
 • Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài tập luyện áp dụng tính độ quý hiếm biểu thức

3.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 - 19 x 98

c) 5647 - 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 - 216 : 6

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức Theo phong cách thuận tiện nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 - 11 + 8

c) 915 + 832 - 45 + 48

d) 1845 - 492 - 45 - 92

Bài 3: Tìm Y biết:

a) hắn x 5 = 1948 + 247

b) hắn : 3 = 190 - 90

c) hắn - 8357 = 3829 x 2

d) hắn x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính độ quý hiếm của phép tắc tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 - 28734

d) 987643 - 2732

Bài 5: Hai ngày cửa hàng bán tốt 5124 lít dầu, biết ngày loại nhị bán tốt thấp hơn ngày loại nhất 124 lít. Hỏi thường ngày bán tốt từng nào lít dầu.

Bài 6. Tú với 76 viên bi, số bi của An cấp 7 thứ tự số bi của Tú. An mang lại Hùng 24 viên. Hỏi tổng số bi của 3 các bạn là bao nhiêu?

Bài 7: Cho mặt hàng số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính con số những số hạng nhập mặt hàng số.

b) Tính tổng của mặt hàng số.

3.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện tại theo đuổi quy tắc của phép tắc nhân, phân tách, nằm trong trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 - 183 = (4748 + 142) - 183 + 16 = 4890 - 167 = 4723

b) 472819 + 174 - 19 x 98 = 472819 + 174 - 1862 = 471131

c) 5647 - 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 - 216 : 6 = 16704 - 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện tại theo đuổi quy tắc của biểu thức với chứa chấp phép tắc nằm trong, trừ tao có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 - 11 + 8 = (261 - 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 - 45 + 48 = (915 - 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 - 492 - 45 - 8 = (1845 - 45) - (492 +8) = 1800 - 500 = 1300

Bài 3:

a) hắn x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) hắn : 3 = 190 - 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) hắn - 8357 = 3829 x 2

y - 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) hắn x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính và tính, những chữ số bịa đặt trực tiếp mặt hàng cùng nhau. Thực hiện tại phép tắc tính kể từ cần qua quýt trái khoáy. Ta có:

Tính độ quý hiếm biểu thức a

 • 7 nằm trong 5 vì thế 12, ghi chép 2 ghi nhớ 1

 • 3 nằm trong 4 vì thế 7 thêm một vì thế 8, ghi chép 8

 • 8 nằm trong 2 vì thế 10, ghi chép 0 ghi nhớ 1

 • 2 nằm trong 1 vì thế 3 thêm một vì thế 4, ghi chép 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

Xem thêm: cucl2 có kết tủa không

Tính độ quý hiếm biểu thức b

 • 7 nằm trong 9 vì thế 16, ghi chép 6 ghi nhớ 1

 • 5 nằm trong 1 vì thế 6 thêm một được 7, ghi chép 7

 • 8 nằm trong 0 vì thế 8, ghi chép 8

 • 4 nằm trong 2 vì thế 6, ghi chép 6

 • Hạ 19 xuống được sản phẩm 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

Tính độ quý hiếm biểu thức c

 • 5 trừ 4 vì thế 1, ghi chép 1

 • 7 trừ 3 vì thế 4, ghi chép 4

 • 4 ko trừ được mang lại 7 mượn 1, 14 trừ 7 vì thế 7, ghi chép 7 ghi nhớ 1

 • Mượn 1 được 18 trừ 9 vì thế 9, ghi chép 9 ghi nhớ 1

 • 2 thêm một vì thế 3, 9 trừ 3 vì thế 6, ghi chép 6

 • 1 trừ 0 vì thế 1, ghi chép 1

Vậy 198475 - 28734 = 169741

Tính độ quý hiếm biểu thức d

 • 3 trừ 2 vì thế 1, ghi chép 1

 • 4 trừ 3 vì thế 1, ghi chép 1

 • 6 ko trừ mang lại 7, mượn 1 được 16 trừ 7 vì thế 9, ghi chép 9 ghi nhớ 1

 • 2 thêm một vì thế 3, 7 trừ 3 vì thế 4, ghi chép 4

 • Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 - 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán tốt số lít dầu là:

(5124 - 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày loại nhất bán tốt rộng lớn ngày thứ hai là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày loại nhất bán tốt 2624 lít, ngày loại nhị bán tốt 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 các bạn là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) Cách tính con số những số hạng nhập mặt hàng số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách thân thiết 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài xích đi ra tao với số số hạng là: (69 - 1) : 4 + 1 = 18

Vậy mặt hàng số bên trên với 18 số hạng

b) Các tính tổng nhập mặt hàng số:

Tổng = [ (số đầu + số cuối) x Số lượng số hạng ] : 2

Theo bài xích đi ra tao với tổng của mặt hàng số bên trên là: [(69 + 1) x 18] : 2 = 630

Vậy tổng những số hạng nhập mặt hàng số bên trên là 630

4. Bài tập luyện tự động luyện toán lớp 4 tính độ quý hiếm biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 - 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 - 987 - 246

Bài 2: Tìm phương pháp tính thuận tiện nhất

a) 211 - 111 - 99

b) 324 x 8 + 45 - 152

c) 525 + 917 - 198 + 320

d) 35 x 7 : 5 

Bài 3: Tìm hắn biết

a) hắn x 15 = 7264 + 5111

b) hắn + 4763 = 1947 x 3

c) hắn : 8 = 478 - 98

d) hắn - 9874 = 1984 x 5

Bài 4: Cho mặt hàng số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính con số số hạng của những mặt hàng số.

b) Tính tổng của mặt hàng số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) hắn = 825

b) hắn = 1078

c) hắn = 3040

d) hắn = 19794

Bài 4

Xem thêm: zn + h2 so4

a) với 50 số hạng

b) tổng là 2500

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức yêu cầu học sinh cần thiết áp dụng nhiều kiến thức và kỹ năng, kĩ năng nhằm giải. Để con cái tiếp thu kiến thức đảm bảo chất lượng rộng lớn bố mẹ rất có thể tìm hiểu thêm những khóa đào tạo và huấn luyện toán online bên trên sandatxanhvn.com nhé!