phép chia 2 chữ số

Toán lớp 4 phân tách mang đến số đem 2 chữ số học viên nối tiếp được tạo quen thuộc với luật lệ tính phân tách và những bài xích tập dượt áp dụng của luật lệ phân tách.

Bài học tập này sandatxanhvn.com nối tiếp cung ứng những kỹ năng và kiến thức trọng tâm, bài xích tập dượt áp dụng của toán lớp 4 phân tách mang đến số đem 2 chữ số. Phụ huynh và học sinh nằm trong tìm hiểu thêm nhé.

Bạn đang xem: phép chia 2 chữ số

1. Ôn tập dượt cơ hội phân tách mang đến số có một chữ số 

chia mang đến số có một chữ số

Thực hiện nay luật lệ phân tách theo dõi trật tự kể từ ngược qua chuyện cần.

Áp dụng 3 bước: luật lệ phân tách - nhân - trừ.

 • 2 phân tách 2 bởi vì 1, viết lách 1

1 nhân 2 bởi vì 2, 2 trừ 2 bởi vì 0

 • Hạ 1, 1 ko phân tách được mang đến 2, viết lách 0

  0 nhân 2 bởi vì 0, 1 trừ 0 bởi vì 1

 • Hạ 0 được 10, 10 phân tách 2 được 5, viết lách 5

5 nhân 2 bởi vì 10, 10 trừ 10 bởi vì 0

 • Hạ 2, 2 phân tách 2 được một, viết lách 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bởi vì 0

 • Hạ 4, 4 phân tách 2 được 2, viết lách 2

2 nhân 2 bởi vì 4, 4 trừ 4 bởi vì 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách phân tách mang đến số đem 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phép phân tách không tồn tại số dư

ví dụ phân tách mang đến số đem 2 chữ số phân tách hết

Thực hiện nay luật lệ phân tách theo dõi trật tự kể từ ngược qua chuyện cần.

Áp dụng 3 bước: luật lệ phân tách - nhân - trừ.

 • 20 phân tách 14 được một, viết lách 1

1 nhân 14 được 14, trăng tròn trừ 14 được 6, viết lách 6

 • Hạ 1 được 61, 61 phân tách 14 được 4, viết lách 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bởi vì 5, viết lách 5

 • Hạ 6 được 56, 56 phân tách 14 bởi vì 4, viết lách 4

4 nhân 14 bởi vì 56, 56 trừ 56 bởi vì 0

Vậy năm nhâm thìn : 14 = 144, luật lệ phân tách này là luật lệ phân tách không còn.

2.2. Ví dụ 2. Phép phân tách đem số dư

chia mang đến số đem nhị chữ số đem dư

Thực hiện nay luật lệ phân tách theo dõi trật tự kể từ ngược qua chuyện cần.

Áp dụng 3 bước: luật lệ phân tách - nhân - trừ.

 • 51 phân tách 19 được 2, viết lách 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bởi vì 13

 • Hạ 0 xuống được 130 phân tách 19 được 6, viết lách 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

 • Hạ 1 được 161 phân tách 19 được 8, viết lách 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

 • Hạ 9 được 99 phân tách 19 bởi vì 5, viết lách 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bởi vì 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét luật lệ phân tách mang đến số đem 2 chữ số

Những chú ý khi triển khai luật lệ phân tách số đem nhị chữ số

 • Phép phân tách không còn là luật lệ phân tách đem số dư bởi vì 0

 • Phép phân tách đem dư là luật lệ phân tách đem số dư không giống 0

 • Phép phân tách đem dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

3. Ôn tập dượt sản phẩm và phần trong số tự động nhiên 

Bảng phân biệt sản phẩm và lớp

 • Hàng đơn trăm, hàng trăm, sản phẩm đơn vị chức năng ăn ý trở nên lớp đơn vị
 • Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn ăn ý trở nên lớp nghìn

4. Bài tập dượt áp dụng toán lớp 4 phân tách mang đến số đem 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, nó biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà thường ngày gà đẻ được 3000 trứng tạo thành những tá trứng, từng tá 12 ngược. Hỏi đem từng nào tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

đặt tính và tính

 • 36 phân tách 19 được một, viết lách 1

       1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

 • Hạ 1 được 171, 171 phân tách 19 bởi vì 9, viết lách 9

       9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bởi vì 0

Vậy 361 : 19 = 19

đặt tính và tính

 • 53 phân tách 24 bởi vì 2, viết lách 2

       2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bởi vì 5

 • Hạ 0 được 50, 50 phân tách 24 bởi vì 2, viết lách 2

       2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bởi vì 2

 • Hạ 4 được 24, 24 phân tách 24 bởi vì 1

       1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bởi vì 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là luật lệ phân tách hết

đặt tính và tính

 • 205 phân tách 72 được 2, viết lách 2

2 nhân 72 bởi vì 144, 205 trừ 144 bởi vì 61

 • Hạ 2 được 612 phân tách 72 được 8, viết lách 8

8 nhân 72 bởi vì 576, 612 trừ 576 được 36

 • Hạ 0 được 360 phân tách 72 bởi vì 5, viết lách 5

5 nhân 72 bởi vì 360, 360 trừ 360 bởi vì 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là luật lệ phân tách hết

đặt tính và tính

3 nhân 56 bởi vì 168, 168 trừ 168 bởi vì 0

 • 0 phân tách 56 bởi vì 0, viết lách 0

 • Hạ 84 phân tách 56 bởi vì 1, viết lách 1

1 nhân 56 bởi vì 56, 84 trừ 56 bởi vì 28

 • Hạ 0 được 280 phân tách 56 bởi vì 5, viết lách 5

5 nhân 56 bởi vì 280, 280 trừ 280 bởi vì 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là luật lệ phân tách không còn.

Bài 2:

đặt tính và tính

 • 56 phân tách 35 bởi vì 1, viết lách 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bởi vì 21

 • Hạ 9 được 219 phân tách 35 bởi vì 6, viết lách 6

6 nhân 35 bởi vì 210, 219 trừ 210 bởi vì 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là luật lệ phân tách đem số dư

đặt tính và tính

 • 205 phân tách 45 bởi vì 4, viết lách 4

4 nhân 45 bởi vì 180, 205 trừ 180 bởi vì 25

Hạ 2 được 252 phân tách 45 bởi vì 5, viết lách 5

5 nhân 45 bởi vì 225, 252 trừ 225 bởi vì 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là luật lệ phân tách đem số dư

đặt tính và tính

 • 228 phân tách 46 bởi vì 4, viết lách 4

4 nhân 46 bởi vì 184, 228 trừ 184 bởi vì 44

 • Hạ 8 được 448 phân tách 46 bởi vì 9, viết lách 9

9 nhân 46 bởi vì 414, 448 trừ 414 bởi vì 34

 • Hạ 5 được 345 phân tách 46 bởi vì 7, viết lách 7

7 nhân 46 bởi vì 322, 345 trừ 322 bởi vì 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là luật lệ phân tách đem số dư

đặt tính và tính

 • 459 phân tách 57 bởi vì 8, viết lách 8

8 nhân 57 bởi vì 456, 459 trừ 456 bởi vì 3

 • 3 ko phân tách được mang đến 57 viết lách 0

 • Hạ 47 được 347 phân tách 57 bởi vì 6, viết lách 6

6 nhân 57 bởi vì 342, 347 trừ 342 bởi vì 5

 • Hạ 6 được 56 phân tách 57 ko phân tách không còn viết lách 0

0 nhân 57 bởi vì 0, 56 trừ 0 bởi vì 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là luật lệ phân tách đem số dư

Bài 3:

Thực hiện nay biểu thức theo dõi quy tắc ưu tiên: luật lệ nhân phân tách trước, nằm trong trừ sau

Biểu thức chỉ mất luật lệ nhân, phân tách thì triển khai trật tự kể từ ngược qua chuyện cần.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 =  9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày nông trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy thường ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài tập dượt thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn ngược căn nhà Bác Tư đem 800 cây ăn ngược những loại được trồng nhập 16 sản phẩm. Hỏi từng sản phẩm đem từng nào cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Xem thêm: phân tích thu điếu

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học đảm bảo chất lượng toán lớp 4 phân tách mang đến số đem 2 chữ số, học viên rất cần phải siêng năng thực hiện bài xích tập dượt nhằm trở nên thục công việc tính luật lệ phân tách. Tiếp tục theo dõi dõi sandatxanhvn.com sẽ được cung ứng thêm thắt nhiều kỹ năng và kiến thức có ích nhé.