feo+h2so4 đặc

FeO H2SO4 đặc

FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là phản xạ lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện nay vô nội dung những bài bác học: Cân vì chưng phản xạ lão hóa khử Hóa học tập 10, Hóa học tập 12: Bài 32 Hợp hóa học của Fe.... cũng tựa như những dạng bài bác luyện.

Bạn đang xem: feo+h2so4 đặc

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm thêm thắt một vài thắc mắc tương quan cho tới sắt:

 • Cho Fe dư vô hỗn hợp HNO3 loãng thì hỗn hợp nhận được chứa
 • Kim loại Fe ko phản xạ được với hỗn hợp này sau đây
 • Chất này bên dưới đó là hóa học khử oxit Fe vô lò cao
 • Chất này tại đây thuộc tính với hỗn hợp HCl sinh đi ra muối hạt FeCl3
 • Phản ứng này tại đây ko dẫn đến muối hạt Fe (III)

1. Phương trình phản xạ FeO thuộc tính H2SO4 đặc 

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

2. Cân vì chưng phản xạ FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Fe+2O + H2S+6O4+3Fe2(SO4)3 + S+4O2 + H2O

2x

1x

Fe+2 → Fe+3 +1e

S+6 + 2e → S+4 

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

3. Điều khiếu nại phản xạ FeO thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 quánh nóng

Không có

4. Cách tổ chức phản xạ mang lại FeO thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 quánh nóng

Cho FeO thuộc tính với hỗn hợp axit sunfuric H2SO4 quánh nóng

5. Hiện tượng Hóa học

Khi mang lại FeO thuộc tính với hỗn hợp axit H2SO4 thành phầm sinh đi ra muối hạt Fe (III) sunfat và có

khí mùi hương hắc sulfur đioxit bay đi ra.

6. Tính Hóa chất của FeO

Các ăn ý hóa học Fe (II) đem cả tính khử và tính lão hóa tuy nhiên tính khử đặc thù rộng lớn, bởi trong những phản xạ chất hóa học ion Fe2+ dễ dàng nhượng bộ 1e trở thành ion Fe3+ :

Fe2+ + 1e → Fe3+

6.1.Tính hóa học đặc thù của ăn ý hóa học Fe (II) là tính khử.

Các ăn ý hóa học Fe (II) thông thường tầm thường bền dễ dẫn đến lão hóa trở thành ăn ý hóa học Fe (III).

FeO là một oxit bazơ, ngoại giả, bởi đem số lão hóa +2 – số lão hóa trung gian lận => FeO đem tính khử và tính lão hóa.

6.2. FeO là một oxit bazơ

Tác dụng với hỗn hợp axit: HCl; H2SO4 loãng…

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2

FeO + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2O

 • FeO là hóa học lão hóa Lúc thuộc tính với những hóa học khử mạnh: H2, CO, Al → Fe

FeO + H2 \overset{t^{o} }{\rightarrow}​ Fe + H2O

FeO + CO \overset{t^{o} }{\rightarrow} Fe + CO2

3FeO + 2Al \overset{t^{o} }{\rightarrow} Al2O3 + 3Fe

 • FeO là hóa học khử Lúc thuộc tính với những hóa học đem tính lão hóa mạnh: HNO3; H2SO4 đặc; O2

4FeO + O2\overset{t^{o} }{\rightarrow}​ 2Fe2O3

3FeO + 10HNO3 loãng → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

FeO + 4HNO3 quánh,giá buốt → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

2FeO + 4H2SO4 quánh, giá buốt → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

6.3. Ứng dụng FeO

FeO là ăn ý hóa học cần thiết nhằm thuộc tính với hóa học khử mạnh tạo ra đi ra Fe.

FeO vô vật tư gốm hoàn toàn có thể được tạo hình vì chưng phản xạ khử sắt(III) oxit vô lò nung. Khi Fe phụ thân đã trở nên khử trở thành Fe nhì vô men thì cực kỳ khó khăn oxy hoá quay về. Hầu không còn những loại men sẽ có được chừng hoà tan Fe nhì Lúc nung chảy cao hơn nữa Lúc ở hiện trạng rắn vì thế sẽ có được Fe oxit kết tinh nghịch vô men Lúc thực hiện nguội, môi trường thiên nhiên oxy hoá hoặc khử.

6.4. Điều chế FeO

(1) Nung vô ĐK không tồn tại ko khí:;

FeCO3 \overset{t^{o} }{\rightarrow} FeO + CO2

Fe(OH)2\overset{t^{o} }{\rightarrow}​ FeO + H2O

(2) Sắt(II) oxit hoàn toàn có thể pha trộn bằng phương pháp người sử dụng H2 hoặc CO khử sắt(III) oxit ở 500°C.

FeO + H2 \overset{t^{o} }{\rightarrow}​ Fe + H2O

FeO + CO \overset{t^{o} }{\rightarrow} Fe + CO2

7. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Cho 7,2 gam FeO thuộc tính trọn vẹn với hỗn hợp axit H2SO4 quánh giá buốt, sau phản xạ nhận được V lít khí SO2 (sản phẩm khử có một không hai, đktc). Giá trị của V là:

A. 1,12 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít

Xem đáp án

Đáp án A

nFeO = 0,1 mol

Phương trình phản ứng:

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

0,1 → 0,05 mol

nSO2 = 50% nFeO = 0,05 mol => VSO2 = 0,05.22,4 = 1,12 lít

Câu 2. Phản ứng này tại đây ko dẫn đến muối hạt Fe (III)?

A. Fe2O3 thuộc tính với hỗn hợp HCl.

B. Fe(OH)3 thuộc tính với hỗn hợp H2SO4

C. Fe dư thuộc tính với hỗn hợp HNO3 quánh nóng

D. FeO thuộc tính với hỗn hợp HNO3 loãng (dư).

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Fe dư + HNO3 => Chỉ dẫn đến được muối hạt sắt(II)

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

Câu 3. Quặng này tại đây đem nồng độ Fe cao nhất?

A. Hematit đỏ

B. Pirit

C. Manhetit

D. Xiđerit

Xem đáp án

Đáp án C

A. Hematit đỏ ửng (Fe2O3).

. %mFe= (2.56)/(2.56 +3.16).100% = 70%

B. Pirit (FeS2).

%mFe = 56/(56 + 2.32).100% = 46,67%

C. Manhetit (Fe3O4).

%mFe = 3.56/(3.56 + 4.16).100% = 72,41%

D. Xiđerit (FeCO3).

%mFe = 56/(56 + 12 + 16.3).100% = 48,28%

Vậy quặng đem nồng độ Fe tối đa là Fe­3O4

Câu 4. Chất này tiếp sau đây phản xạ với Fe ko tạo ra trở thành tạo ra trở thành ăn ý hóa học Fe (III)?

A. hỗn hợp H2SO4 quánh nóng

B. hỗn hợp HNO3 loãng

C. hỗn hợp AgNO3

D. hỗn hợp HCl đặc

Xem đáp án

Đáp án D

A. hỗn hợp H2SO4 quánh nóng

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

B. hỗn hợp HNO3 loãng

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

C. hỗn hợp AgNO3

Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 +3Ag

D. hỗn hợp HCl đặc

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Vậy phản xạ D sinh đi ra muối hạt Fe II

Câu 5. Cho 5,4 gam sắt kẽm kim loại A tan trọn vẹn vô H2SO4 quánh giá buốt, sau phản xạ kết đốc nhận được 6,72 lít khí SO2 (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc). Kim loại A cơ là:

A. Fe

B. Al

C. Zn

D. Cu

Xem đáp án

Đáp án B

Số mol SO2 là:

nSO2 = V/22,4 = 6,72/22,4 = 0,3 (mol)

Phương trình phản xạ xảy ra

2R + 2nH2SO4(đn)  → R2(SO4)n + nSO2↑ + 2nH2O

0,6/n                                                    0,3

Khối lượng mol của R là:

MR = m/n = 5,4/0,6/n = 9n

Biện luận được

R là sắt kẽm kim loại nhôm

Câu 6. Cho sản phẩm những hóa học : SiO2, Cr(OH)3, CrO3, Zn(OH)2, KHCO3, Al2O3. Số hóa học vô sản phẩm thuộc tính được với hỗn hợp KOH (đặc, nóng) là

A. 6

B. 3

C. 5

D. 4

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

SiO2 + 2KOH → Na2SiO3 + H2O

Cr(OH)3 + KOH → K[Cr(OH)4]

2NaOH + Zn(OH)2 → K2[Zn(OH)4]

NaOH + KHCO3 → K2CO3 + H2O

CrO3 + 2KOH → K2CrO4 + H2O

Al2O3 + 2KOH + 3H2O → 2K[Al(OH)4]

Câu 7. Hoà tan trọn vẹn một lượng láo ăn ý X bao gồm Fe3O4 và FeS2 vô 31,5 gam HNO3, nhận được 0,784 lít NO2 (đktc). Dung dịch nhận được mang lại thuộc tính vừa vặn đầy đủ với 100 ml hỗn hợp NaOH 2M, thanh lọc kết tủa rước nung cho tới lượng ko thay đổi nhận được 4,88 gam hóa học rắn X. Nồng chừng % của hỗn hợp HNO3 có mức giá trị là :

A. 47,2%.

B. 46,2%.

C. 46,6%.

D. 49,8%.

Xem đáp án

Đáp án B

Chất rắn X là Fe2O3

=> nFe2O3 = 4,88 : 160 = 0,0305 mol

Áp dụng quyết định luật bảo toàn thành phần Fe

=> nFe(OH)3 = 2 . nFe2O3 = 0,0305 . 2 = 0,061 mol

Gọi số mol của Fe3O4, FeS2 theo thứ tự là x, nó (mol)

Áp dụng quyết định luật bảo toàn thành phần Fe

=> 3. nFe3O4 + nFeS2 = nFe(OH)3

=> 3x + nó = 0,061(I)

Áp dụng quyết định luật bảo toàn electron

=> nFe3O4 + 15 . nFeS2 = nNO2

=> x + 15y = 0,035 (II)

Từ (I) và (II) => x = 0,02; nó = 0,001

Áp dụng quyết định luật bảo toàn thành phần Na

=> nNaOH = nNaNO3 + 2 . nNa2SO4 (1)

nNa2SO4 = 2 . nFeS2 = 0,002 . 2 = 0,002 mol (2)

=> nNaNO3 = 0,02 – 0,002 . 2 = 0,196 (mol)

Áp dụng quyết định luật bảo toàn thành phần N là:

nHNO3 = nNaNO3 + nNO2 = 0,196 + 0,035 = 0,231 (mol)

=> C% HNO3 = (0,231. 68 )/31,5 . 100% = 49,8%

Câu 8. Một loại quặng hemantit đem 80% là Fe3O4 được sử dụng tạo ra đi ra loại gang chứa chấp 95% Fe. Nếu hiệu suất của quy trình phản xạ là 80% thì lượng gang nhận được kể từ 150 tấn quặng manhetit bên trên là

A. 63,81 tấn

B. 71,38 tấn

C. 73,18 tấn

D. 78,13 tấn

Xem đáp án

Đáp án C

Khối lượng Fe3O4 vô 150 tấn quặng là: (80.150)/100 = 120 tấn

Khối lượng Fe vô 120 tấn Fe3O4: (120.168)/100 = 86,9 tấn

Khối lượng gang thu được: (86,9.100)/95.(80/100) = 73,18 tấn

Câu 9. Cho 5,4 gam láo ăn ý 2 sắt kẽm kim loại Fe và Zn thuộc tính trọn vẹn với 90 ml hỗn hợp HCl 2M. Khối lượng muối hạt nhận được là

A. 11,79 gam

B. 11,5 gam

C. 15,71 gam

D. 17,19 gam

Xem đáp án

Đáp án A

nHCl = 0,09. 2 = 0,18 (mol)

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Từ (1) và (2) nH2 = 1/2nHCl = 0,09 (mol)

Theo quyết định luật bảo toàn lượng tao có:

m hỗn hợp + m axit = m muối + m hidro

=> m muối = 5,4 + 0,18.36,5 - 0,09.2 = 11,79 gam

Câu 10: Hòa tan một oxit Fe vô hỗn hợp H2SO4 loãng dư được hỗn hợp X.

Chia hỗn hợp X thực hiện 2 phần vì chưng nhau:

Phần 1: Cho một không nhiều vụn Cu vô thấy tan đi ra và mang lại hỗn hợp được màu xanh

Phần 2: Cho một vài ba giọt hỗn hợp KMnO4 vô thấy bị tổn thất color.

Oxit Fe là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3 .

D. FeO hoặc Fe2O3.

Xem đáp án

Xem thêm: nahco3+na2co3

Đáp án B

Cho Cu vô hỗn hợp thấy tan đi ra và được màu xanh lơ chứng minh vô hỗn hợp đem Fe3+: Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+

Cho KMnO4 vô thấy hỗn hợp bị tổn thất color → chứng minh hỗn hợp đem cả Fe2+ (xảy đi ra phản xạ lão hóa khử đằm thắm Fe2+ và KMnO4 bởi Mn(+7) + 5e → Mn+2 và Fe+2 → Fe+3 + 1e

Câu 11: Hòa tan Fe3O4 vô hỗn hợp HCl được hỗn hợp X. Chia X thực hiện 3 phần:

Thêm NaOH dư vô phần 1 được kết tủa Y. Lấy Y nhằm ngoài bầu không khí.

Cho bột Cu vô phần 2.

Sục Cl2 vô phần 3.

Trong những quy trình bên trên đem số phản xạ oxi hoá - khử là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Xem đáp án

Đáp án B

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O (1)

Phần 1:

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl (2)

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl (3)

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 (4)

Phần 2:

2FeCl3 + Cu → 2FeCl2 + CuCl2 (5)

Phần 3:

2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3 (6)

Các phản xạ lão hóa khử là : (4), (5), (6).

Câu 12. Phát biểu này tại đây đúng?

A. Gang là kim loại tổng hợp của Fe với cacbon và một vài thành phần không giống, vô nồng độ cacbon cướp kể từ 2 - 5%.

B. Gang là kim loại tổng hợp của Fe với cacbon và một vài thành phần không giống, vô nồng độ cacbon to hơn 5%.

C. Gang là kim loại tổng hợp của nhôm với cacbon và một vài thành phần không giống, vô nồng độ cacbon cướp kể từ 2 - 5%.

D. Gang là kim loại tổng hợp của nhôm với cacbon và một vài thành phần không giống, vô nồng độ cacbon cướp to hơn 5%.

Xem đáp án

Đáp án A

Gang là kim loại tổng hợp của Fe với cacbon và một vài thành phần không giống, vô nồng độ cacbon cướp kể từ 2 - 5%.

Câu 13. Một loại quặng hemantit đem 80% là Fe3O4 được sử dụng tạo ra đi ra loại gang chứa chấp 95% Fe. Nếu hiệu suất của quy trình phản xạ là 80% thì lượng gang nhận được kể từ 150 tấn quặng manhetit bên trên là

A. 78,23 tấn

B. 70,18 tấn

C. 86,9 tấn

D. 73,18 tấn

Xem đáp án

Đáp án  D

Khối lượng Fe3O4 vô 150 tấn quặng là: (80.150)/100 = 120 tấn

Khối lượng Fe vô 120 tấn Fe3O4: (120.168)/100 = 86,9 tấn

Khối lượng gang thu được: (86,9.100)/95.(80/100) = 73,18 tấn

Câu 14. Thực hiện nay những thực nghiệm phản xạ sau:

(1) Đốt thừng Fe vào phía trong bình khí Cl2

(2) Cho Sắt vô hỗn hợp HNO3 quánh, nguội

(3) Cho Fe vô hỗn hợp HCl loãng, dư

(4) Cho Fe vô hỗn hợp H2SO4 loãng, dư

(5) Cho Fe vô hỗn hợp H2SO4 quánh, nóng

Số thực nghiệm dẫn đến muối hạt Fe(II) là:

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe + HNO3 quánh nguội → ko phản ứng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Câu 15. Cho a gam bột Zn vô 200 ml hỗn hợp Fe2(SO4)3 0,3M. Sau Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, lượng hỗn hợp gia tăng 4,26 gam đối với lượng hỗn hợp ban sơ. Giá trị của a là:

A. 3,25.

B. 8,45.

C. 4,53.

D. 6,5.

Xem đáp án

Đáp án D

nFe2(SO4)3 = 0,06 mol

→nFe3+ = 0,12 mol

Zn + 2Fe3+ → Zn2+ + 2Fe2+ (1)

Zn + Fe2+ → Zn2+ + Fe (2)

Theo (1): nZn = 1/2nFe3+ = 0,06 mol

Đặt nFe sinh đi ra = x mol => nZn (2) = x mol

mdung dịch tăng = mZn – mFe = 4,26

=> 0,06.65 + 65x – 56x = 4,26 => x = 0,04

=> mZn = mZn (1) + mZn (2) = 65.(0,06 + 0,04) = 6,5 gam

Câu 16. Dung dịch FeSO4 ko làm mất đi color hỗn hợp này sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 vô môi trường thiên nhiên H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 vô môi trường thiên nhiên H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2FeSO4 + 2H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2H2O

FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

6FeSO4 + 3Br2 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeBr3

Câu 17. Nhận quyết định này ko chính về kỹ năng phản xạ của Fe với nước?

A. Tại nhiệt độ chừng cao (nhỏ rộng lớn 570oC), Fe thuộc tính với nước dẫn đến Fe3O4 và H2.

B. Tại nhiệt độ chừng to hơn 1000oC, Fe thuộc tính với nước dẫn đến Fe(OH)3.

C. Tại nhiệt độ chừng to hơn 570oC, Fe thuộc tính với nước dẫn đến FeO và H2.

D. Tại nhiệt độ chừng thông thường, Fe ko thuộc tính với nước.

Xem đáp án

Đáp án B

Ở nhiệt độ chừng thông thường, Fe ko thuộc tính với nước.

Ở nhiệt độ chừng cao, Fe khử được khá nước:

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2 (to < 570oC)

Fe + H2O → FeO + H2 (to > 570oC)

→ Tại nhiệt độ chừng to hơn 1000oC, Fe thuộc tính với H2O dẫn đến FeO

Câu 18. Để làm sạch sẽ một loại thuỷ ngân đem lộn tạp hóa học là Zn, Sn, Pb cần thiết khuấy loại thuỷ ngân này trong:

A. Dung dịch Zn(NO3)2

B. Dung dịch Sn(NO3)2

C. Dung dịch Pb(NO3)2

D. Dung dịch Hg(NO3)2

Xem đáp án

Đáp án D

Để làm sạch sẽ một loại thủy ngân đem lộn tạp hóa học Zn, Sn, Pb cần thiết khuấy loại thủy ngân này vô Hg(NO3)2:

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Zn + Hg(NO3)2 → Zn(NO3)2 + Hg↓

Sn + Hg(NO3)2 → Sn(NO3)2 + Hg↓

Pb + Hg(NO3)2 → Pb(NO3)2 + Hg↓

Câu 19. Cho hóa học X (CrO3) thuộc tính với lượng dư KOH, nhận được ăn ý hóa học Y của crom. Đem hóa học Y mang lại thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 loãng, dư, nhận được ăn ý hóa học Z của crom. Đem hóa học Z thuộc tính với hỗn hợp HCl dư, nhận được khí T. Phát biểu này tại đây ko đúng?

A. Chất Z là K2Cr2O7

B. Khí T được màu vàng lục

C. Chất X đem red color thẫm

D. Chất Y được màu domain authority ca

Xem đáp án

Đáp án D

C đúng:

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

CrO3 + 2KOH → K2CrO4 (Y) + H2O

→ X đem red color thẫm

D sai

Y được màu vàng

A đúng

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Na2CrO4 + H2SO4 → Na2Cr2O7 + Na2SO4 + H2O

→ Z là Na2Cr2O

Z + HCl :

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Na2Cr2O7 + 14HCl → 2NaCl + 2CrCl3 + 7H2O + 3Cl2

→ khí T là Cl2 → B đúng

Câu đôi mươi. Để nhận được Fe kể từ láo ăn ý bột Fe và nhôm người tao dùng:

A. Dung dịch NaOH dư

B. Dung dịch NaCl

C. Dung dịch HCl

D. Dung dịch H2SO4 đặc

Xem đáp án

Đáp án A

Bột Fe sắt kẽm kim loại đem lộn tạp hóa học là nhôm. Phương pháp làm sạch sẽ Fe là hòa tan vô hỗn hợp NaOH dư, Al tiếp tục tan và sót lại là Fe vẹn toàn chất

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑

Câu 21. Nhỏ kể từ từ cho tới dư hỗn hợp FeSO4 đã được axit hóa vì chưng H2SO4 vô hỗn hợp KMnO4. Hiện tượng để ý được là

A. hỗn hợp color tím hồng bị nhạt nhẽo dần dần rồi gửi thanh lịch color vàng

B. hỗn hợp color tím hồng bị nhạt nhẽo dần dần cho tới ko màu

C. hỗn hợp color tím hồng bị gửi dần dần thanh lịch nâu đỏ

D. color tím bị tổn thất tức thì. Sau cơ từ từ xuất hiện nay quay về trở thành hỗn hợp được màu hồng

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

10FeSO4 + 8H2SO4 + 2KMnO4 → 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + 8H2O + K2SO4.

Chú ý muối hạt Fe2(SO4)3 và FeCl3 được màu vàng

Câu 22. Phản ứng này tại đây ko dẫn đến muối hạt Fe (III)?

A. FeO thuộc tính với hỗn hợp HNO3 loãng, dư.

B. Fe2O3 thuộc tính với hỗn hợp H2SO4.

C. Fe(OH)3 thuộc tính với hỗn hợp HCl.

D. Fe thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 loãng.

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO↑ + 5H2O.

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O.

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O.

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Câu 23. Oxit bị lão hóa Lúc phản xạ với hỗn hợp HNO3 loãng là

A. MgO

B. Fe2O3

C. FeO

D. Al2O3

Xem đáp án

Đáp án C

Oxit bị lão hóa Lúc phản xạ với hỗn hợp HNO3 loãng là FeO

Chất bị HNO3 loãng lão hóa là hóa học đem tính khử.

FeO đem số lão hóa là +2 (chưa đạt số lão hóa cao nhất) ⟹ FeO tiếp tục phản xạ với HNO3 loãng nhằm lên số lão hóa tối đa (+3).

⟹ FeO mang tính chất khử và bị lão hóa vì chưng HNO3 loãng.

Phương trình phản xạ hóa học

Xem thêm: sinh năm 1963

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3+ NO + 5H2O

...........................

Mời chúng ta tìm hiểu thêm thêm thắt tư liệu liên quan 

 • FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O
 • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
 • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O
 • Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O
 • Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O