feo h2so4 loãng

Phản ứng chất hóa học FeO + H2SO4 loãng đưa đến FeSO4 nằm trong loại phản xạ trao thay đổi và đã được cân đối đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một vài bài bác tập dượt đem tương quan về FeO đem lời nói giải, mời mọc chúng ta đón xem:

FeO + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2O

Quảng cáo

Bạn đang xem: feo h2so4 loãng

1. Phương trình phản xạ FeO ứng dụng với H2SO4 loãng

FeO + H2SO4 loãng → H2O + FeSO4

2. Hiện tượng của phản xạ FeO ứng dụng với H2SO4 loãng

- Chất rắn FeO black color tan dần dần vô hỗn hợp.

3. Cách tổ chức phản xạ FeO ứng dụng với H2SO4 loãng

- Cho bột FeO vô ống thử chứa chấp hỗn hợp H2SO4.

4. Cách viết lách phương trình ion thu gọn gàng của phản xạ FeO ứng dụng với H2SO4 loãng

Bước 1: Viết phương trình phân tử:

FeO + H2SO4 → H2O + FeSO4

Bước 2: Viết phương trình ion không thiếu thốn vị cách: trả những hóa học vừa phải dễ dàng tan, vừa phải năng lượng điện li mạnh trở thành ion; những hóa học năng lượng điện li yếu đuối, hóa học kết tủa, hóa học khí nhằm nguyên vẹn bên dưới dạng phân tử:

FeO + 2H+ + SO42- → H2O + Fe2+ + SO42-

Bước 3: Viết phương trình ion thu gọn gàng kể từ phương trình ion không thiếu thốn bằng phương pháp lược loại bỏ những ion giống như nhau ở cả nhì vế:

FeO + 2H+ → H2O + Fe2+

5. Mở rộng lớn về phản xạ trao thay đổi vô hỗn hợp hóa học năng lượng điện li

Xét phản ứng:

Dung dịch A + hỗn hợp B → Sản phẩm.

- Phản ứng xẩy ra vô hỗn hợp những hóa học năng lượng điện li là phản xạ trong số những ion.

Quảng cáo

- Phản ứng trao thay đổi ion vô hỗn hợp những hóa học năng lượng điện li chỉ xẩy ra Khi những ion phối hợp được cùng nhau tạo ra trở thành tối thiểu một trong số những hóa học sau:

+ Chất kết tủa.

+ Chất năng lượng điện li yếu đuối.

+ Chất khí.

Thí dụ:

+ Phản ứng tạo ra trở thành hóa học kết tủa:

Na2SO4 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4

+ Phản ứng tạo ra trở thành hóa học năng lượng điện li yếu:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

+ Phản ứng tạo ra trở thành hóa học khí:

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

6. Mở rộng lớn kỹ năng về H2SO4

6.1. Tính hóa học của hỗn hợp axit sunfuric loãng

H2SO4 loãng đem không thiếu thốn đặc điểm của một axit mạnh.

- Làm thay đổi color quỳ tím trở thành đỏ

- Tác dụng với khá nhiều kim loại (Mg, Al, Zn, Fe,...) tạo ra trở thành muối hạt sunfat và hóa giải khí hiđro.

Ví dụ:

H2SO4 (loãng) + Mg → MgSO4 + H2 (↑)

Quảng cáo

3H2SO4 (loãng) + 2Al → Al2(SO4)3 + 3H2 (↑)

Chú ý: Các sắt kẽm kim loại Hg, Cu, Ag, Au, Pt …không ứng dụng với H2SO4 loãng.

Khi Fe ứng dụng với H2SO4 loãng, thành phầm chiếm được là muối hạt Fe (II)

H2SO4 (loãng) + Fe → FeSO4 + H2 (↑)

- Tác dụng với bazơ tạo ra trở thành muối hạt sunfat và nước.

Ví dụ:

H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O

H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

- Tác dụng với oxit bazơ tạo ra trở thành muối hạt sunfat và nước.

Ví dụ:

H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O

H2SO4 + Na2O → Na2SO4 + H2O

- Tác dụng với một vài muối hạt tạo trở thành muối hạt sunfat và axit mới

Ví dụ:

MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + CO2 ↑ + H2O

6.2. Tính hóa học của axit sunfuric đặc

a) Tính lão hóa mạnh

Quảng cáo

+ Axit sunfuric quánh oxi hoá đa số những sắt kẽm kim loại (trừ Au và Pt) tạo ra muối hạt hoá trị cao và thông thường hóa giải SO2 (có thể H2S, S nếu như sắt kẽm kim loại khử mạnh như Mg).

2Fe + 6H2SO4 to Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Cu + 2H2SO4 to CuSO4 + SO2 + 2H2O

Chú ý: Al, Fe, Cr bị thụ động hóa vô H2SO4 quánh, nguội.

+ Tác dụng với khá nhiều phi kim:

C + 2H2SO4 to CO2 + 2SO2 + 2H2O

S + 2H2SO4 to 3SO2 + 2H2O

+ Tác dụng với khá nhiều thích hợp hóa học đem tính khử:

2FeO + 4H2SO4 to Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

2KBr + 2H2SO4 to Br2 + SO2 + 2H2O + K2SO4

b) H2SO4 quánh đem tính háo nước

Axit sunfuric quánh cướp nước kết tinh nghịch của rất nhiều muối hạt ngậm nước, hoặc cướp những nhân tố H và O (thành phần của nước) trong tương đối nhiều thích hợp hóa học.

Ví dụ:

Khi mang đến axit H2SO4 quánh vô đàng, đàng tiếp tục hóa trở thành phàn nàn.

C12H22O11 H2SO4 đ12C + 11H2O

Sau cơ 1 phần C sinh rời khỏi lại bị H2SO4 quánh oxi hóa:

C + 2H2SO4 (đặc) → CO2 + 2SO2 + 2H2O

7. Mở rộng lớn kỹ năng về FeO

- FeO là hóa học rắn, đen ngòm, ko tan nội địa, không tồn tại vô bất ngờ.

FeO + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2O

- FeO ứng dụng với hỗn hợp HNO3 hoặc H2SO4 (đặc) nhằm chiếm được muối hạt Fe(III), ví dụ:

3FeO + 10HNO3 loãng to 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

Phương trình ion rút gọn gàng như sau:

3FeO + NO3- + 10H+ → 3Fe3+ + NO + 5H2O

- Điều chế FeO: người sử dụng H2 hoặc CO khử sắt(III) oxit ở 500oC:

Fe2O3 + CO to 2FeO + CO↑

8. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1: Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam láo thích hợp FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần thiết vừa phải đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M , chiếm được hỗn hợp X. Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH dư vô hỗn hợp X chiếm được kết tủa Y. Nung Y vô không gian cho tới lượng ko thay đổi chiếm được 3 gam hóa học rắn. Tính V ?

A. 87,5 ml B. 125 ml C. 62,5 ml D. 175 ml

Hướng dẫn giải

Đáp án A

FeO, Fe2O3, Fe3O4 +HClFeCl2, FeCl3 +NaOH,t°CFe2O3
mFe2O3 = 3 : 160 = 0,01875 gam

Coi láo thích hợp ban sơ bao gồm Fe, O.

nFe= 2nFe2O3 = 2.0,01875 = 0,0375 mol

→ nO = 2,80,0375.5616= 0,04375 mol
Bảo toàn nhân tố O → nH2O = nO = 0,04375 mol
Bảo toàn nhân tố H: nHCl = 2nH2O = 2.0,04375 = 0,0875 mol

V = 87,5 ml.

Câu 2: Cách này tại đây hoàn toàn có thể dùng để làm pha trộn FeO?

A Dùng CO khử Fe2O3 ở 500°C. B Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không gian.

C. Nhiệt phân Fe(NO3)2 D. Đốt cháy FeS vô oxi.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Khử Fe2O3 vị CO vô lò cao ở sức nóng chừng khoảng chừng 500 - 600oC chiếm được FeO là thành phầm chủ yếu.

3Fe2O3 + CO 400°C 2Fe3O4 + CO2

Fe3O4 + CO 500600°C 3FeO + CO2

Câu 3: Oxit này tại đây bị lão hóa Khi phản xạ với hỗn hợp HNO3 loãng?

A. MgO. B. FeO. C. Fe2O3. D. Al2O3.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Trong những oxit MgO, Fe2O3, Al2O3 những sắt kẽm kim loại đều sở hữu số lão hóa tối đa nên không biến thành lão hóa Khi phản xạ với hỗn hợp HNO3 loãng

Fe vô FeO đem số lão hóa +2 không phải là nút lão hóa tối đa nên bị lão hóa vị hỗn hợp HNO3 loãng lên nút lão hóa +3

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

Câu 4:Cho 3,6 gam FeO phản xạ vừa phải đầy đủ với hỗn hợp chứa chấp a mol HCl. Giá trị của a là

A. 1,00. B. 0,50. C. 0,75. D. 1,25.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nFeO = 3,6 : 72 = 0,05 mol = nO

Bảo toàn nguyên vẹn tố:

nH = 2nH2O = 2nO = 2.0,05 = 0,1mol

Xem thêm: công thức tính thể tích hình cầu

nHCl = nH = 0,1 mol

Câu 5: Hòa tan trọn vẹn 2,16 gam FeO vô lượng dư hỗn hợp HNO3 loãng chiếm được V lít (đktc) khí NO là thành phầm khử độc nhất. Tính V?

A. 0,224 lít. B. 0,336 lít. C. 0,448 lít. D. 2,240 lít.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nFeO = 2,16 : 72 = 0,03 mol

Phương trình phản ứng:

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

Bảo toàn electron:

nFeO = 3.nNO

→ 0,03 = 3.nNO

→ nNO = 0,01 mol

→ VNO = 0,01.22,4 = 0,224 lít

Câu 6:Dung dịch H2SO4 quánh, rét ứng dụng được với mặt hàng những hóa học này tại đây, chiếm được thành phầm không tồn tại khí bay ra?

A. Fe, BaCO3, Cu

B. FeO, KOH, BaCl2

C. Fe2O3, Cu(OH)2, Ba(OH)2

D. S, Fe(OH)3, BaCl2

Hướng dẫn

Đáp án C

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

Câu 7: Có 4 hỗn hợp đựng vô 4 lọ thất lạc nhãn: HCl, Na2SO4, NaCl, Ba(OH)2, chỉ người sử dụng một dung dịch demo hoàn toàn có thể nhận thấy được được toàn bộ những hóa học bên trên là:

A. Qùy tím

B. H2SO4

C. BaCl2

D. AgNO3

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Khi mang đến quỳ tím theo lần lượt vô những hóa học :

HCl: mang đến red color (axit)

Ba(OH)2: mang đến greed color (bazơ)

Na2SO4, NaCl: ko thay đổi color (muối )

Dùng Ba(OH)2 đã nhận được biết phía trên nhằm xem sét Na2SO4 đem kết tủa white BaSO4

Câu 8:Axit sunfuric quánh thông thường được dùng để làm thực hiện thô những hóa học khí độ ẩm. Khí này tại đây hoàn toàn có thể được tạo thô nhờ axit sunfuric đặc?

A. Khí CO2

B. Khí H2S

C. Khí NH3

D. Khí SO­3

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Nguyên tắc thực hiện khô: hóa học được sử dụng thực hiện thô nên đem kỹ năng bú nước và ko được phản xạ, hít vào với hóa học cần thiết thực hiện thô

H2S, NH3 tiếp tục phản xạ với H2SO4

SO3 bị hít vào với H2SO4 tạo ra oleum

Câu 9:Cho FeCO3 ứng dụng với H2SO4 quánh rét, thành phầm khí chiếm được bao gồm có:

A. CO2 và SO2

B. H2S và CO2

C. CO2

D. SO2

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

2 FeCO3 + 4 H2SO4 Fe2(SO4)3 + SO2 + 4 H2O + 2 CO2

Câu 10:Cho 21 gam láo thích hợp Zn và CuO phản xạ vừa phải đầy đủ với 600 ml hỗn hợp H2SO4 0,5M. Phần trăm lượng của Zn đem vô láo thích hợp ban sơ là

A. 57%

B. 62%

C. 69%

D. 73%

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Đặt nZnSO4=x molnCuSO4=y mol

→ 65x + 80y = 21 (1)

nSO42=nH2SO4x + nó = 0,3 mol (2)

→ x = 0,2 mol; nó = 0,1 mol

→ %mZn= 62%

Câu 11:Hòa tan 0,4 gam SO3 vô a gam hỗn hợp H2SO4 10% chiếm được hỗn hợp H2SO4 12,25%. Giá trị của a là

A. trăng tròn,6 gam

B. 16,9 gam

C. 26,0 gam

D. 19,6 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Khi hòa tan SO3 vô hỗn hợp xẩy ra phản ứng:

SO3 + H2O → H2SO4

Khối lượng của H2SO4:

mH2SO4=0,4.9880+a.10100=0,1a+0,49(g)

Khối lượng dung dịch: m dd = a + 0,4 (g)

Ta có:

C%=0,1a+0,49a+0,4.100%=12,25%a=19,6(g)

Câu 12: Cho 2,81 gam láo thích hợp bao gồm 3 oxit Fe2O3, MgO, ZnO tan vừa phải đầy đủ vô 300ml hỗn hợp H2SO4 0,1M thì lượng muối hạt sunfat khan tạo ra trở thành là:

A. 5,33gam

B. 5,21gam

C. 3,52gam

D. 5,68gam.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

nO (oxit) = nH+2= 0,03 mol

→ mKL = m oxit – mO(oxit) = 2,81 – 0,03.16 = 2,33 gam

mmuối = mKL + mSO42 = 2,33 + 0,03.96 = 5,21gam

Câu 13:Cho 20g láo thích hợp X bao gồm Fe, Cu phản xạ trọn vẹn với H2SO4 loãng dư, sau phản xạ chiếm được 12g hóa học rắn ko tan. Phần trăm về lượng của Fe vô X:

A. 60%

B. 72%

C. 40%

D. 64%

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Cu ko ứng dụng với H2SO4 loãng, nên hóa học rắn ko tan là Cu

→ mCu = 12g → mFe = 20-12 = 8g

→ %mFe = 40%

Câu 14: Cho 6,72 gam Fe vô hỗn hợp chứa chấp 0,3 mol H2SO4 đặc, rét (giả thiết SO2 là thành phầm khử duy nhất). Sau Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được

A.0,03mol Fe2(SO4)3và 0,06 mol FeSO4

B.0,05mol Fe2(SO4)3và 0,02 mol Fe dư

C.0,02mol Fe2(SO4)3và 0,08 mol FeSO4

D.0,12mol FeSO4.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

nFe = 0, 12 mol

2Fe + 6H2SO4→ Fe2(SO4) 3+ 3SO2 +6H2O

0,1 ←0,3→ 0,05mol

Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4

(0,12-0,1) → 0,02 0,06

nFeSO4=0,06 mol;nFe2(SO4)3 du=0,050,02=0,03 mol

Xem thêm: công thức đạo hàm lượng giác

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O
 • 2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2
 • FeO + 2HNO3 → Fe(NO3)2 + H2O
 • 8FeO + 26HNO3 → 13H2O + N2O ↑ + 8Fe(NO3)3
 • 3FeO + 10HNO3 → 5H2O + NO ↑ + 3Fe(NO3)3
 • FeO + 4HNO3 → 2H2O + NO2 ↑ + Fe(NO3)3
 • 4FeO + O2 → 2Fe2O3
 • 6FeO + O2 → 2Fe3O4
 • FeO + C → CO ↑ + Fe
 • FeO + H2 → Fe + H2O
 • 5FeO + 2P → 5Fe + P2O5
 • FeO + CO → Fe + CO2
 • 3FeO + 2NH3 → 3Fe + 3H2O + N2
 • FeO + H2S → FeS ↓ + H2O
 • 3FeO + 2Al → Al2O3 + 3Fe
 • FeO + 2AgNO3 → Ag2O ↓ + Fe(NO3)2
 • 2FeO + Si → 2Fe + SiO2
 • Phương trình sức nóng phân: 4FeO → Fe + Fe3O4
 • FeO + SiO2 → FeSiO3

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng học hành giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-sat-fe.jsp