fe3o4 + h2so4 loãng

Fe3O4 H2SO4 loãng

Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O được Vndoc biên soạn chỉ dẫn ghi chép và cân đối Lúc mang lại Fe3O4 thuộc tính với H2SO4 loãng, sau phản xạ nhận được 2 muối bột Fe (II) và muối bột Fe (III). Hy vọng mang lại lợi ích mang lại chúng ta nhập quy trình học hành, áp dụng giải những dạng thắc mắc tương quan.

Bạn đang xem: fe3o4 + h2so4 loãng

>> Mời chúng ta xem thêm thêm thắt một trong những phương trình liên quan:

  • FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
  • Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)2 + H2O
  • Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O
  • Fe3O4 + HCl → FeCl3 + FeCl2 + H2O

1. Phương trình phản xạ Fe3O4 thuộc tính với H2SO4 loãng

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ Fe3O4 thuộc tính với H2SO4 loãng

Nhiệt độ

3. Cách tổ chức phản xạ Fe3O4 thuộc tính với H2SO4 loãng

Cho oxit Fe kể từ thuộc tính với hỗn hợp axit H2SO4 loãng

4. Hiện tượng sau phản xạ Fe3O4 rời khỏi Fe2(SO4)3

Chất rắn gray clolor đen ngòm Sắt III oxit (Fe3O4) tan dần

5. Tính hóa chất của Fe3O4

Định nghĩa: Là lếu láo ăn ý của nhì oxit FeO, Fe2O3. Có nhiều nhập quặng manhetit, sở hữu kể từ tính.

Công thức phân tử Fe3O4

5.1. Tính hóa học vật lí oxit Fe3O4

Là hóa học rắn, black color, ko tan nội địa và sở hữu kể từ tính.

5.2. Tính hóa chất oxit Fe3O4

+ Tính oxit bazơ

Fe3O4 thuộc tính với hỗn hợp axit như HCl, H2SO4 loãng đưa đến lếu láo ăn ý muối bột Fe (II) và Fe (III).

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

+ Tính khử

Fe3O4 là hóa học khử Lúc thuộc tính với những hóa học sở hữu tính lão hóa mạnh:

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

+ Tính oxi hóa

Fe3O4 là hóa học lão hóa Lúc thuộc tính với những hóa học khử mạnh ở sức nóng chừng cao như: H2, CO, Al:

Fe3O4 + 4H2 \overset{t^{o} }{\rightarrow}3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4CO \overset{t^{o} }{\rightarrow}3Fe + 4CO2

3 Fe3O4 + 8Al \overset{t^{o} }{\rightarrow}4Al2O3 + 9Fe

6. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1. Hoà tan oxit Fe kể từ (Fe3O4)  nhập hỗn hợp H2SO4 loãng dư nhận được hỗn hợp A. Tìm tuyên bố sai

A. Cho KOH dư nhập hỗn hợp A nhận được kết tủa nhằm lâu ngoài không gian kết tủa sở hữu lượng tăng lên

B. Dung dịch A thuộc tính được với AgNO3

C. Dung dịch A thực hiện nhạt nhẽo color dung dịch tím

D. Dung dịch A ko thể hòa tan Cu

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ hóa học

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

Dung dịch A bao gồm 2 muối bột ion Fe2+ và Fe3+.

Fe2+ thực hiện nhạt nhẽo color dung dịch tím; Fe3+ hòa tan được Cu:

Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+;

Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + A

A + KOH mang lại 2 kết tủa Fe(OH)2; Fe(OH)3.'

FeSO4 + 2KOH → Fe(OH)2 + K2SO4

Fe2(SO4)3 + KOH → 2Fe(OH)3 + K2SO4

Để lâu ngoài không gian Fe(OH)2 hóa trở thành Fe(OH)3

Fe(OH)2 + 1/2O2 + H2O → Fe(OH)3

Câu 2. Cho lếu láo ăn ý X bao gồm Zn và Fe nhập hỗn hợp axit H2SO4 quánh, rét cho tới Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được hỗn hợp Y và một trong những phần Fe ko tan. Chất tan sở hữu nhập hỗn hợp Y là

A. ZnSO4.

B. ZnSO4 và Fe2(SO4)3.

C. ZnSO4 và FeSO4

D. ZnSO4, Fe2(SO4)3 và FeSO4

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình hóa học

Zn + 2H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + 2H2O

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

Do Fe ko tan, nên

Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4.

Nên hóa học tan nhập hỗn hợp Y gồm:

ZnSO4 và FeSO4.

Câu 3. Chất nào là tiếp sau đây phản xạ với Fe tạo ra trở thành ăn ý hóa học Fe(II)?

A. Cl2

B. hỗn hợp HNO3 loãng 

C. hỗn hợp AgNO3 dư 

D. hỗn hợp HCl đặc

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ hóa học

A. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

B. Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

C. Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3Ag

D. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Câu 4. Dãy những hóa học hỗn hợp nào là phía trên Lúc lấy dư hoàn toàn có thể lão hóa Fe trở thành Fe (III)?

A. HCl, HNO3 quánh, rét, H2SO4 quánh, nóng

B. Cl2, HNO3 rét, H2SO4 quánh, rét nguội

C. Bột lưu hoàng, H2SO4 quánh, rét, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ chất hóa học đúng:

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3Ag

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Câu 5. Dung dịch FeSO4 ko làm mất đi color hỗn hợp nào là sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 nhập môi trường thiên nhiên H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 nhập môi trường thiên nhiên H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2

Xem đáp án

Đáp án D 

A. Mất color tím

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

B. Mất color domain authority cam (K2Cr2O7)

6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O

C. Màu color hỗn hợp Brom

6FeSO4 + 3Br2 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeBr3

Câu 6. Hoà tan không còn và một lượng Fe nhập hỗn hợp H2SO4 loãng (dư) và hỗn hợp H2SO4 quánh, rét (dư) thì những thế tích khí sinh rời khỏi thứu tự là V1 và V2 (đo ở nằm trong điều kiện). Liên hệ thân thuộc V1 và V2

A. V1 = V2

B. V1 = 2V2

C. V2 = 1,5V1.

D. V2 =3 V1

Xem đáp án

Xem thêm: cucl2 có kết tủa không

Đáp án C

Phương trình phản xạ hóa học

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

1 mol → 1 mol

2Fe + 6H2SO4 quánh → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

1 mol → 1,5 mol

Nên V2 = 1,5V1

Câu 7. Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam lếu láo ăn ý FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần thiết vừa vặn đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M , nhận được hỗn hợp X. Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH dư nhập hỗn hợp X nhận được kết tủa Y. Nung Y nhập không gian cho tới lượng ko thay đổi nhận được 3 gam hóa học rắn. Tính V?

A. 87,5ml

B. 125ml

C. 62,5ml

D. 175ml

Xem đáp án

Đáp án A

FeO, Fe2O3, Fe3O4 + HCl → FeCl2, FeCl3 + NaOH, toC Fe2O3

Coi lếu láo ăn ý ban sơ bao gồm Fe, O.

nFe = 2nFe2O3 = 0,0375 mol

⇒ nO = (28 - 0,0375. 56) / 16 = 0,04375

Bảo toàn nhân tố O → nH2O = nO = 0,04375

Bảo toàn nhân tố H: nHCl = 2nH2O = 0,0875 mol → V = 87,5 ml.

Câu 8. Nguyên tắc luyện thép kể từ gang là

A. sử dụng O2 lão hóa những tạp hóa học C, Si, P.., S, Mn,.. nhập gang nhằm nhận được thép.

B. sử dụng hóa học khử CO khử oxit Fe trở thành Fe ở sức nóng chừng cao

C. sử dụng CaO hoặc CaCO3 nhằm khử tạp hóa học Si, P.., S, Mn,.. nhập gang nhằm nhận được thép.

D. gia tăng dung lượng cacbon nhập gang nhằm nhận được thép

Xem đáp án

Đáp án A Nguyên tắc luyện thép kể từ gang là hạn chế dung lượng những tạp hóa học C, Si, P.., S, Mn, … sở hữu nhập gang bằng phương pháp lão hóa những tạp hóa học bại trở thành oxit rồi trở thành xỉ và tách thoát ra khỏi thép.

Câu 9. Cho sơ đồ vật phản xạ sau: Fe → muối bột X1 → muối bột X2 → muối bột X3 → Fe

X1, X2, X3 là những muối bột của Fe (II)

Theo trật tự X1, X2, X3 thứu tự là:

A. FeCO3, Fe(NO3)2, FeSO4

B. FeS, Fe(NO3)2, FeSO4

C. Fe(NO3)2, FeCO3, FeSO4

D. FeCl2, FeSO4, FeS

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản xạ minh họa

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

Fe(NO3)2 + Na2CO3 → FeCO3 + 2NaNO3

FeCO3 + H2SO4 → FeSO4 + CO2 + H2O

FeSO4 + Na2S → FeS + Na2SO4

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

Câu 10. Nhận lăm le nào là ko đích thị về kỹ năng phản xạ của Fe với nước?

A. Tại sức nóng chừng cao (nhỏ rộng lớn 570oC), Fe thuộc tính với nước đưa đến Fe3O4 và H2.

B. Tại sức nóng chừng to hơn 1000oC, Fe thuộc tính với nước đưa đến Fe(OH)3.

C. Tại sức nóng chừng to hơn 570oC, Fe thuộc tính với nước đưa đến FeO và H2.

D. Tại sức nóng chừng thông thường, Fe ko thuộc tính với nước.

Xem đáp án

Đáp án B

Ở sức nóng chừng thông thường, Fe ko thuộc tính với nước.

Ở sức nóng chừng cao, Fe khử được tương đối nước:

3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2 (to < 570oC)

Fe + H2O → FeO + H2 (to > 570oC)

→ Tại sức nóng chừng to hơn 1000oC, Fe thuộc tính với H2O đưa đến FeO

Câu 11. Nhận lăm le nào là tại đây sai:

A. Sắt là nhân tố thông dụng nhất nhập vỏ trái khoáy khu đất.

B. Crom dùng làm mạ thép.

C. Gang và thép đều là kim loại tổng hợp của Fe.

D. Thép sở hữu dung lượng Fe cao hơn nữa gang

Câu 12. Nhận lăm le nào là tại đây ko đúng

A. Oxi hóa những tạp hóa học nhập gang (Si, Mn, S, P…) trở thành oxit nhằm hạn chế dung lượng của tất cả chúng ta nhận được thép.

B. Trong công nghiệp phát hành gang,dung hóa học khử CO nhằm khử oxit Fe ở sức nóng chừng cao.

C. Dùng phèn chua K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O nhằm thực hiện nội địa đục.

D. Quặng nhiều Fe nhất nhập bất ngờ là quặng pirit FeS2

Câu 13. Ngâm một cây đinh Fe tinh khiết nhập hỗn hợp bạc nitrat. Hiện tượng xẩy ra là

A. Fe bị hòa tan một trong những phần, bạc được giải hòa.

B. bạc được giải hòa tuy nhiên Fe ko thay đổi.

C. không tồn tại hóa học nào là sinh rời khỏi, chỉ mất Fe bị hòa tan.

D. ko xẩy ra hiện tượng lạ gì.

Xem đáp án

Đáp án A

Ngâm một cây đinh Fe tinh khiết nhập hỗn hợp bạc nitrat xẩy ra phản ứng:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag↓

=> Hiện tượng xẩy ra là: Fe bị hòa tan một trong những phần, bạc được giải hòa.

Câu 14. Thực hiện nay những thực nghiệm sau:

(1) Đốt thừng Fe nhập khí clo.

(2) Cho FeO nhập hỗn hợp HNO3 (loãng, dư).

(3) Cho Fe nhập hỗn hợp Fe2(SO4)3.

(4) Cho Fe nhập hỗn hợp H2SO4 (loãng, dư).

(5) Đốt rét lếu láo ăn ý bột Fe và S (trong ĐK không tồn tại oxi).

Số thực nghiệm đưa đến muối bột Fe (II) là

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

Xem đáp án

Đáp án D

Thí nghiệm đưa đến muối bột Fe (II) là: (3); (4); (5).

(1) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3.

(2) 3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O.

(3) Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4.

(4) Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2.

(5) Fe + S → FeS.

Xem thêm: chu in dam

...........................

Trên phía trên VnDoc đã mang cho tới chúng ta cỗ tư liệu đặc biệt hữu ích Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O. Để sở hữu thành quả cao hơn nữa nhập học hành, VnDoc van lơn trình làng cho tới chúng ta học viên tư liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học tập 9, Giải bài xích tập dượt Hóa học tập 9, Tài liệu học hành lớp 9 tuy nhiên VnDoc tổ hợp và đăng lên.

Ngoài rời khỏi, VnDoc.com đang được xây dựng group share tư liệu học hành trung học cơ sở không lấy phí bên trên Facebook: Luyện thi đua lớp 9 lên lớp 10. Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm hoàn toàn có thể cảm nhận được những tư liệu tiên tiến nhất.