c2h2 ra c4h4

C2H2 đi ra C4H4

Hoàn trở nên chuỗi phản xạ chất hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 chuỗi phản xạ chất hóa học hidrocacbon, được VnDoc biên soạn, chuỗi phản xạ gom chúng ta học viên ghi ghi nhớ đặc điểm của những hidrocacbon và được học tập nhằm hoàn thành xong chuỗi phản xạ một cơ hội cực tốt. Mời chúng ta tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: c2h2 ra c4h4

  • Hidrat hóa 2 anken chỉ tạo nên trở nên 2 ancol
  • Công thức tính nhanh chóng số đồng phân
  • Bộ thắc mắc trắc nghiệm Hóa học tập phần Hóa học tập hữu cơ
  • Hoàn trở nên chuỗi phản xạ CH4 → C2H2 → C2H4 → C2H6 → C2H5Cl
  • Ứng với công thức phân tử C5H10 đem từng nào Anken đồng phân cấu tạo

Hoàn trở nên chuỗi phản xạ chất hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6

Đáp án chỉ dẫn ghi chép phương trình

1) 2CH4 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} C2H2 + 3H2

2) 2C2H2 \overset{t^{\circ }, xt, p}{\rightarrow} C4H4

3) CH≡C-CH=CH2 + 2H2 \overset{Pd/PdCO_{3} ,t^{o} }{\rightarrow} CH2=CH-CH=CH2

4) C4H10 \overset{t^{\circ },xt }{\rightarrow} C3H6 + CH4

Một số chuỗi phản xạ cơ học thông thường gặp

Câu 1. Hoàn trở nên chuỗi phản xạ sau

Chuỗi phản xạ hóa cơ học lớp 11

Đáp án chỉ dẫn ghi chép phương trình

(1) CH3COONa + NaOH→ CH4 + Na2CO3

(2) CH4 + Cl2 \overset{as, 1:1}{\rightarrow} CH3Cl + HCl

(3) CH3Cl + Cl2 \overset{as}{\rightarrow} CH2Cl2 + HCl

(4) CH2Cl2 + Cl2 → CHCl3 + HCl

(5) CHCl3 + Cl2 → CCl4 + HCl

(6) 2CH4 → C2H6 + H2

(7) C2H6 → C2H4 + H2

(8) C2H4 + Cl2 → C2H4Cl2

(9) C2H4Cl2 → C2H3Cl + HCl

(10) C2H3Cl \overset{xt,t^{\circ } }{\rightarrow}(-CH2CHCl-)n

Chuỗi phản xạ cơ học chất hóa học 11

Đáp án chỉ dẫn ghi chép phương trình

(1) (C6H10O5)n + nH2O\overset{H^{+} ,t^{o} }{\rightarrow} nC6H12O6

(2) C6H12O6 \overset{men}{\rightarrow}2C2H5OH + 2CO2

(3) C2H5OH + O2\overset{men giấm}{\rightarrow} CH3COOH + H2O

(4) C2H4 + HCl → C2H5Cl

(5) CH3Cl + C2H5Cl + 2Na → 2NaCl + C3H8

(6) C3H8 → C2H4 + CH4

(7) 3C2H4 + 4H2O + 2KMnO4 → 2KOH + 2MnO2 + 3C2H4(OH)2

(8) C2H5OH + O2 → CH3CHO + H2O

(9) CH3CHO + H2 \overset{xt, t^{o} }{\rightarrow}C2H5OH

(10) C2H5OH + O2 \overset{men}{\rightarrow} CH3COOH + H2O

(11) 2CH3COOH + LiAlH4 + 2H2O → 2C2H5OH + LiOH + Al(OH)3

Câu 3: Hoàn trở nên những chuỗi phản xạ sau: CH3COONa → CH4 → C2H2 → C2H4→ C2H4Br2

Đáp án chỉ dẫn ghi chép phương trình

CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

2CH4 → C2H2 + 3H2 (t = 1500 chừng С, thực hiện rét nhanh)

C2H2 + H2 → C2H4 (Pd/PbCO3, to)

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Câu 4. Hoàn trở nên những chuỗi phản xạ sau: CH4 → C2H2 → C4H4 → C4H6 → polibutadien

Đáp án chỉ dẫn ghi chép phương trình

2CH4 → C2H2 + 3H2 (t = 1500 chừng С, thực hiện rét nhanh)

2C2H2 → C4H4

C4H4 + H2 → C4H6

n(CH2=CH−CH=CH2 )→ (CH2−CH=CH−CH2−)n

Câu 5. Hoàn trở nên những chuỗi phản xạ sau: CH4 → C2H2→ Vinyl clorua → PVC

Đáp án chỉ dẫn ghi chép phương trình

2CH4 → C2H2 + 3H2

C2H2 + HCl → C2H3Cl

nCH2=CHCl → (−CH2−CHCl−)n

Câu 6. Hoàn trở nên chuỗi phản xạ sau: C4H8 → C4H10 → CH4 → C2H2 → C4H4 → CAg=CAg 

Đáp án chỉ dẫn ghi chép phương trình

C4H8 + H2 \overset{Ni,t^{o} }{\rightarrow}C4H10

C4H10\overset{Ni,t^{o} }{\rightarrow} CH4 + C3H6

2CH4\overset{1500{o}C, lln }{\rightarrow}C2H2 + 3H2

2C2H2\overset{xt, p,t^{o} }{\rightarrow}C4H4

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2NH4NO3

Câu 7. Hoàn trở nên chuỗi phản xạ sau

Chuỗi phản xạ cơ học chất hóa học lớp 9

Đáp án chỉ dẫn ghi chép phương trình

(1) C2H2 + H2 \overset{t^{\circ }, xt }{\rightarrow}C2H4

(2) C2H4 + H2O \overset{t^{\circ }, H_{2} SO_{4}  }{\rightarrow}C2H5OH

(3) C2H5OH + O2 \overset{men}{\rightarrow}CH3COOH + H2O

(4) CH3COOH + C2H5OH \overset{t^{\circ } , H_{2} SO_{4} }{\rightleftharpoons}CH3COOC2H5 + H2O

(5) 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

(6) 2CH3COOH + CaCO3 →(CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

Câu 8. Cho chuỗi phản xạ sau: X → C2H5OH → Y → CH3COONa → Z → C2H2.
Chất X, Y, Z thứu tự là

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết

C2H4 + H2O \overset{t^{o} , H+}{\rightarrow}C2H5OH (X: C2H4)

C2H5OH + O2 \overset{t^{o} , xt}{\rightarrow}CH3COOH + H2O (Y: CH3COOH)

2CH3COOH + Na2O → 2CH3COONa + H2O

CH3COONa + NaOH \overset{t^{o} , xt}{\rightarrow}CH4 + Na2CO3 (Z: CH4)

2CH4 \overset{t^{o} , xt}{\rightarrow}C2H2 + 3H2

Câu chất vấn trắc nghiệm áp dụng liên quan 

Phần 1: Câu chất vấn trắc nghiệm

Câu 1. Ankan X đem công thức phân tử C5H12. Clo hóa X, nhận được 4 thành phầm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là

A. 2,2-đimetylpropan

B. 2- metylbutan

C. pentan

D. 2- đimetylpropan

Câu 2. Ankan X đem công thức phân tử C6H14. Clo hóa X, nhận được 4 thành phầm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là

A. 2,2-đimetylbutan

B. 3- metylpentan

C. hexan

D. 2,3- đimetylbutan

Câu 3. Một hiđrocacbon X nằm trong phù hợp với axit HCl theo đòi tỷ trọng mol 1 : 1 tạo nên thành phầm đem bộ phận lượng clo là 45,223 %. Công thức phân tử của X là

A.C4H8

B. C3H6

C. C3H8

D. C2H4

Xem thêm: sinh năm 2006 mệnh gì

Câu 4. Cho Hiđrocacbon X phản xạ với brom(trong dung dịch) theo đòi tỷ trọng mol 1 : 1 thì được hóa học cơ học Y(chứ 74,08% brom về khối lượng). Khi X phản xạ với HBr thì nhận được nhị thành phầm cơ học không giống nhau. Tên gọi của X là

A. but-1-en

B.etilen

C. but-2-en.

D. propilen

Câu 5. Chất nào là tại đây ứng dụng với hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 tạo nên kết tủa?

A. CH3 – CH = CH2

B. CH2 – CH – CH = CH2.

C. CH3 – C ≡ C – CH3

D. CH3 – CH2 – C ≡ CH2

Câu 6. Chất nào là tại đây đem đồng phân hình học?

A. CH2 = CH – CH2 – CH3

B. CH3 – CH – C(CH3)2.

C. CH3 – CH = CH – CH2 – CH3

D. (CH3)2 – CH – CH = CH2

Câu 7. Ba hiđrocacbon X, Y, Z tiếp đến nhau nhập mặt hàng đồng đẳng, nhập bại lượng phân tử Z gấp rất nhiều lần lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol hóa học Y,thành phầm Khi hít vào trọn vẹn nhập hỗn hợp Ca(OH)2 dư, nhận được số gam kết tủa là

A.30 gam

B. 10gam

C. 40 gam

D. trăng tròn gam

Câu 8. Dẫn kể từ từ 6,72 lit (đktc) láo lếu hợp ý X bao gồm etilen và propilen và hỗn hợp brom, hỗn hợp brom bị nhạt nhẽo color, và không tồn tại khí bay đi ra. Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ tắng 9,8 gam. Thành phần xác suất theo đòi thể tích của etilen nhập X là

A.50,00%

B. 66,67%

C. 57,14%

D. 28,57%

Câu 9. Hỗn hợp ý X bao gồm H2 và C2H4 đem tỷ khối đối với He là 3,75. Dẫn X qua quýt nung rét, nhận được láo lếu hợp ý khí Y đem lượng đối với He là 5. Hiệu xuất của phẩn ứng hiđro hóa la

A. 20%

B. 25%

C. 50%

D. 40%

Câu 10. Chất nào là tại đây đem đồng phân hình học?

A. but-1-en

B. but-2-en.

C. 1,2-dicloetan

D. 2-clopropen

Câu 11. Ứng với công thức phân tử C5H10 có từng nào Anken đồng phân cấu tạo

A. 4.

B. 5.

C. 3.

D. 7.

Câu 12. Cho láo lếu hợp ý A bao gồm metan, axetilen và etilen. Lấy 8,6 gam A ứng dụng không còn với hỗn hợp Br2 dư thì lượng brom phản xạ là 48 gam. Mặt không giống, nếu như cho tới 13,44 lít (ở đktc) láo lếu hợp ý khí A ứng dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3, nhận được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của metan có nhập A là

A. 40%.

B. 20%.

C. 25%

D. 50%.

................

Phần 2: Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết

1 B2 B3 B4 A
5 D6 C7 A8 B
9 C10 B11 B12 D

Câu 7. 

Phân tử Z rộng lớn phân tử X 2 group CH2 → MZ = MX + 28

→ MZ = 2MX → 2MX = MX + 28 → MX = 28 → X là C2H4

Câu 8. 

C2H4: x mol; C3H6: hắn mol

⇒x + hắn = 0,3 mol (1)

mdung dịch sau phản xạ tăng = mX

⇒ 28x + 42y = 9,8 (2)

Từ (1)(2) ⇒ x = 0,2 mol; hắn = 0,1 mol

%VC2H4 = 0,2 : 0,3. 100% = 66,67%

Câu 9. 

MX = 15 ⇒ nH2 : nC2H4 = 1 : 1 (Hiệu suất tính theo đòi một trong 2)

Giả sử X đem 1mol H2 và 1 mol C2H4

H2 + C2H4 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow}  C2H6

Bảo toàn khối lượng: mX = mY

⇒ CnH2n-2

⇒ nY = 2 : 4/3 = 1,5 mol

Ta đem n khí rời = nX – nY = nH2 pư = 2 – 1,5 = 0,5 mol

⇒ H% = 0,5 : 1. 100% = 50%

Câu 11. Các đồng phân cấu trúc mạch hở của C5H10 là (không xét đồng phân hình học)

H2C=CH-CH2-CH2-CH3

H2C-CH=CH-CH2-CH3

CH2=CH(CH3)-CH2-CH3

(CH3)2C=CH-CH3

(CH3)2CH-CH=CH2

Câu 12. 

Trong 8,6g A chứa chấp x mol C2H4; hắn mol C2H2; z mol CH4

mhh A = 28a + 26b + 16c = 8,6 (1)

nBr2 phản ứng = nπ nhập A = nC2H4 + 2.nC2H2 => x + 2y = 0,3 (2)

Phương trình phản xạ hóa học:

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2NH4NO3

nC2Ag2 = 0,15 (mol) => nC2H2 = 0,15 (mol)

=> %nC2H2 nhập A = 0,15/0,6 = 25%

=> hắn = 25%.(x + hắn + z) (3)

Từ (1), (2) và (3) => z = 0,1; hắn = 0,1; z = 0,2

==>%nCH4 nhập A = 50%

Bài trắc nghiệm số: 899

Nội dung bài bác trắc nghiệm được biên soạn vì như thế KhoaHoc.vn - Chuyên trang học tập online!

------------------------

Xem thêm: chiều tối hồ chí minh

VnDoc đang được gửi cho tới các bạn phương trình chất hóa học Hoàn trở nên chuỗi phản xạ chất hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6, Khi phân diệt CH4 tạo nên C2H2, hoàn toàn có thể thấy đó là phản xạ pha chế axetilen kể từ metan những các bạn sẽ đặc biệt hoặc gặp gỡ trong số dạng bài bác luyện pha chế và chuỗi phản xạ chất hóa học. Hy vọng với tư liệu này tiếp tục cung ứng những vấn đề quan trọng cho tới chúng ta.

Ngoài đi ra, VnDoc.com đang được xây dựng group share tư liệu học hành trung học phổ thông không tính tiền bên trên Facebook: Tài liệu học hành lớp 11. Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm hoàn toàn có thể cảm nhận được những tư liệu tiên tiến nhất.

Chúc chúng ta học hành chất lượng tốt.